ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ “ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า กรอกแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถเโดยสามารถเข้าไปกรอกได้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/a9sfyf”

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารเทศบาลบ้านเขว้า

ทั้งหมด

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า