เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ขอเชิญประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2563 ที่ https://1th.me/g6pot

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารเทศบาลบ้านเขว้า

ทั้งหมด

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า