รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2564

14 ธ.ค. 64

ประกาศติดตามฯแผนพัฒนา-ปี-2564

ส่วนที่-1-บทนำ

ส่วนที่-2-การติดตามและประเมินผล63

ส่วนที่-3-ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่-4-สรุปผล-ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ