ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี2566

03 ส.ค. 66

ประกาศขิเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566