ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่2 ปี2566

23 พ.ค. 66

ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ปี 2566