ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔

30 มิ.ย. 65

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-Copy

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :