ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 เม.ย. 65

รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการฯ แก้ไขฯ ฉ.2 พ.ศ. 2559

รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553

รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2562