ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ฯ

22 เม.ย. 65

ระเบียบเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ปี2562