พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560

02 พ.ย. 61

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560