สำนักปลัด

นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)

นางสาวตะวันณา เตชิณี

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)

นายกนก สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

นายกนก สิงห์ชัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

(-ว่าง-)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

(-ว่าง-)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นายพัฒนา น้อยวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นายพัฒนา น้อยวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

สิบเอกศราวุฒิ สุราราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบเอกศราวุฒิ สุราราช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอรพิมพ์ กุมภาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรพิมพ์ กุมภาว์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวรวัส กุลเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวรวัส กุลเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าเอกฉัตรชัย บุญจันทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ่าเอกฉัตรชัย บุญจันทร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายสันติ ภูมิสถาน
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

นายสันติ ภูมิสถาน

พนักงานขับรถยนต์

(ลูกจ้างประจำ)