สำนักปลัด

นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)

นางสาวตะวันณา เตชิณี

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)

นายเสรี บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

นายเสรี บุญมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

นายสมนึก นิลกาญจนกุล
หััวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นายสมนึก นิลกาญจนกุล

หััวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นายพัฒนา น้อยวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นายพัฒนา น้อยวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

สิบเอกศราวุฒิ สุราราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบเอกศราวุฒิ สุราราช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอรพิมพ์ กุมภาว์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอรพิมพ์ กุมภาว์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวรวัส กุลเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวรวัส กุลเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าเอกฉัตรชัย บุญจันทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ่าเอกฉัตรชัย บุญจันทร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ่าเอกปรีชา มะลิดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกปรีชา มะลิดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกอภิรักต์ ยอดคีรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกอภิรักต์ ยอดคีรี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายประยูร เปล่งบุญมา
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

นายประยูร เปล่งบุญมา

พนักงานขับรถยนต์

(ลูกจ้างประจำ)

นายพนม ยอดวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

นายพนม ยอดวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

(ลูกจ้างประจำ)

นายสันติ ภูมิสถาน
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

นายสันติ ภูมิสถาน

พนักงานขับรถยนต์

(ลูกจ้างประจำ)