สมาชิกสภา

นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายกุล จรัสศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายกุล จรัสศรี

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปลัดเทศบาล
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาวตะวันณา เตชิณี

ปลัดเทศบาล

(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายประกอบ ปราบคะเชนทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นางเพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นางเพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นางติ่ง บุญมาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นางติ่ง บุญมาธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายปัญญา บุตโลบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายปัญญา บุตโลบล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสมบัติ จิตรชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสมบัติ จิตรชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสุทิน สามารถกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสุทิน สามารถกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายนิวัฒน์ สว่างแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายนิวัฒน์ สว่างแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายจักริน วีระปิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายจักริน วีระปิต

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายอวยพร ป้องขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายอวยพร ป้องขันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสำราญ ศรีห้วยไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายสำราญ ศรีห้วยไพร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า