สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายประกอบ ปราบคะเชนทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายประกอบ ปราบคะเชนทร์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายจักรินทร์ วีระปิต

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายจักรินทร์ วีระปิต

สมาชิกสภา เขต 1
นายสุพจน์ บุญพิมพ์

สมาชิกสภา เขต 1

นายสุพจน์ บุญพิมพ์

สมาชิกสภา เขต 1
นายชวนินท์ แย้มนุ่น

สมาชิกสภา เขต 1

นายชวนินท์ แย้มนุ่น

สมาชิกสภา เขต 1
นายภัทรพงษ์ วิสิทธิ์

สมาชิกสภา เขต 1

นายภัทรพงษ์ วิสิทธิ์

สมาชิกสภา เขต 1
นางปัญญาพร คุ้มเขว้า

สมาชิกสภา เขต 1

นางปัญญาพร คุ้มเขว้า

สมาชิกสภา เขต 1
นายภัทรชัย ชัยสร

สมาชิกสภา เขต 1

นายภัทรชัย ชัยสร

สมาชิกสภา เขต 2
นายนิวัฒน์ สว่างแสง

สมาชิกสภา เขต 2

นายนิวัฒน์ สว่างแสง

สมาชิกสภา เขต 2
นายสุรเชษฐ์ แว่นทิพย์

สมาชิกสภา เขต 2

นายสุรเชษฐ์ แว่นทิพย์

สมาชิกสภา เขต 2
นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า

สมาชิกสภา เขต 2

นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า

สมาชิกสภา เขต 2
นายกองเหรียญ กุมภาว์

สมาชิกสภา เขต 2

นายกองเหรียญ กุมภาว์

สมาชิกสภา เขต 2
นางสาวจีรภา ปราบคเชนทร์

สมาชิกสภา เขต 2

นางสาวจีรภา ปราบคเชนทร์