สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 081 7890731

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายประกอบ ปราบคะเชนทร์

หมายเลขโทรศัพท์ 081 7890731

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายนิวัฒน์ สว่างแสง
หมายเลขโทรศัพท์ 089 4230452

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

นายนิวัฒน์ สว่างแสง

หมายเลขโทรศัพท์ 089 4230452

สมาชิกสภา เขต 1
นายสุพจน์ บุญพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ 098 1581180

สมาชิกสภา เขต 1

นายสุพจน์ บุญพิมพ์

หมายเลขโทรศัพท์ 098 1581180

สมาชิกสภา เขต 1
นายชวนินท์ แย้มนุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 089 8456740

สมาชิกสภา เขต 1

นายชวนินท์ แย้มนุ่น

หมายเลขโทรศัพท์ 089 8456740

สมาชิกสภา เขต 1
นายภัทรพงษ์ วิสิทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์084 6843305

สมาชิกสภา เขต 1

นายภัทรพงษ์ วิสิทธิ์

หมายเลขโทรศัพท์084 6843305

สมาชิกสภา เขต 1
นางปัญญาพร คุ้มเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์089 6323780

สมาชิกสภา เขต 1

นางปัญญาพร คุ้มเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์089 6323780

สมาชิกสภา เขต 1
นายภัทรชัย ชัยสร
หมายเลขโทรศัพท์ 061 1495749

สมาชิกสภา เขต 1

นายภัทรชัย ชัยสร

หมายเลขโทรศัพท์ 061 1495749

สมาชิกสภา เขต 2
นายจักริน วีระปิต
หมายเลขโทรศัพท์061 7960120

สมาชิกสภา เขต 2

นายจักริน วีระปิต

หมายเลขโทรศัพท์061 7960120

สมาชิกสภา เขต 2
นายสุรเชษฐ์ แว่นทิพย์
หมายเลขโทรศัพท์ 094 4388882

สมาชิกสภา เขต 2

นายสุรเชษฐ์ แว่นทิพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 094 4388882

สมาชิกสภา เขต 2
นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 081 2643855

สมาชิกสภา เขต 2

นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 081 2643855

สมาชิกสภา เขต 2
นายกองเหรียญ กุมภาว์
หมายเลขโทรศัพท์ 083 1008886

สมาชิกสภา เขต 2

นายกองเหรียญ กุมภาว์

หมายเลขโทรศัพท์ 083 1008886

สมาชิกสภา เขต 2
นางสาวจีรภา ปราบคเชนทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 089 5841639

สมาชิกสภา เขต 2

นางสาวจีรภา ปราบคเชนทร์

หมายเลขโทรศัพท์ 089 5841639