ผู้บริหาร

นางเกษา มีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นางเกษา มีสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายณรงค์ วรรณชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายณรงค์ วรรณชาติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายตื่ม กุมภาว์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายตื่ม กุมภาว์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายบุญหนา มั่งมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายบุญหนา มั่งมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นางสุทิสา อ่อนเขว้า
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นางสุทิสา อ่อนเขว้า

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า