ผู้บริหาร

นายธวัช จินชัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 081 8766811

นายธวัช จินชัย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 081 8766811

นายธมากร ลี้ภัยดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 083 7391411

นายธมากร ลี้ภัยดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 083 7391411

นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 098 623 9529

นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 098 623 9529

นายวุฒิ นนท์ภัคดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 087 2432786

นายวุฒิ นนท์ภัคดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 087 2432786

นายบุญหนา มั่งมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 095 0595313

นายบุญหนา มั่งมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 095 0595313

นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 088 4793893

นางสาวตะวันณา เตชิณี

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 088 4793893

นายกนก สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์0934219927

นายกนก สิงห์ชัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์0934219927

นางพยุงจิตร บุญโนนแต้
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์0908341245

นางพยุงจิตร บุญโนนแต้

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์0908341245

นายปราโมทย์ กัลยาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
หมายเลขโทรศัพท์0910199713

นายปราโมทย์ กัลยาศรี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

หมายเลขโทรศัพท์0910199713

นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์0990254443

นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเลขโทรศัพท์0990254443

นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์
ผุ้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0659218817

นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์

ผุ้อำนวยการกองการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 0659218817

นางสุพิศ จินชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์0899458188

นางสุพิศ จินชัย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หมายเลขโทรศัพท์0899458188