ผู้บริหาร

นายธวัช จินชัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 081 8766811

นายธวัช จินชัย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 081 8766811

นายธมากร ลี้ภัยดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 083 7391411

นายธมากร ลี้ภัยดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 083 7391411

นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 098 623 9529

นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 098 623 9529

นายวุฒิ นนท์ภัคดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 087 2432786

นายวุฒิ นนท์ภัคดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 087 2432786

นายบุญหนา มั่งมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 095 0595313

นายบุญหนา มั่งมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 095 0595313

นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 088 4793893

นางสาวตะวันณา เตชิณี

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 088 4793893