ผู้บริหาร

นายธวัช จินชัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายธวัช จินชัย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายสมศักดิ์ ศรีกุศล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายสมศักดิ์ ศรีกุศล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายธมากร ลี้ภัยดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายธมากร ลี้ภัยดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายวุฒิ นนท์ภัคดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายวุฒิ นนท์ภัคดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายบุญหนา มั่งมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นายบุญหนา มั่งมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16

นางสาวตะวันณา เตชิณี

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

หมายเลขโทรศัพท์ 044-891097 ต่อ 16