กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจิรภา เลิศเกษมสุขสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม( นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

นางจิรภา เลิศเกษมสุขสกุล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม( นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

นางสาวศิริรัตน์ หิรัญเขว้า
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางสาวศิริรัตน์ หิรัญเขว้า

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางพรรณกาญจน์ สิงห์คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางพรรณกาญจน์ สิงห์คำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางจิตรา พรึกษาลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางจิตรา พรึกษาลา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางจันทร์จิรา สิงห์เดช
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน

นางจันทร์จิรา สิงห์เดช

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน