กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายปราโมทย์ กัลยาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม( นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

นายปราโมทย์ กัลยาศรี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม( นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

นางสาวศิริรัตน์ หิรัญเขว้า
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางสาวศิริรัตน์ หิรัญเขว้า

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางพรรณกาญจน์ สิงห์คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางพรรณกาญจน์ สิงห์คำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

นางจิตรา พรึกษาลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางจิตรา พรึกษาลา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ