กองสวัสดิการสังคม

นางสุพิศ แสนลือชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น)

นางสุพิศ แสนลือชา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น)

นายสัญญา พงษธีระดุลย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสัญญา พงษธีระดุลย์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายกฤษณะ จันทร์เขียน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษณะ จันทร์เขียน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน