กองช่าง

นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างต้น)

นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่างต้น)

นางสาวอุทุมพร เฉลียวชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอุทุมพร เฉลียวชาติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอาทิตย์ ถนอมสัตย์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

นายอาทิตย์ ถนอมสัตย์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

นายสราวุธ ชมศรี
นายช่างโยธา

นายสราวุธ ชมศรี

นายช่างโยธา