กองช่าง

นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างต้น)

นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่างต้น)

จ่าเอกจิรายุทธ แก้วนามอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกจิรายุทธ แก้วนามอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอาทิตย์ ถนอมสัตย์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

นายอาทิตย์ ถนอมสัตย์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

นายสุนทร จั้นเขว้า
คนงานประจำสวนสาธารณะ
(ลูกจ้างประจำ)

นายสุนทร จั้นเขว้า

คนงานประจำสวนสาธารณะ

(ลูกจ้างประจำ)