กองการศึกษา

นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา)

จ่าเอกสุรศักดิ์ พรมไพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกสุรศักดิ์ พรมไพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววันเพ็ญ ป้องขันธ์
ครู ค.ศ.1 (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาววันเพ็ญ ป้องขันธ์

ครู ค.ศ.1 (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาวเดือนฉาย ศิลาพงษ์
ครู ระดับ คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาวเดือนฉาย ศิลาพงษ์

ครู ระดับ คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางศริยา กุมภาว์
ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางศริยา กุมภาว์

ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางสำเนียง จิตชัย
ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางสำเนียง จิตชัย

ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางสายใจ สิทธิวงศ์
ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส))

นางสายใจ สิทธิวงศ์

ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส))