กองการศึกษา

นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา)

จ่าเอกสุรศักดิ์ พรมไพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกสุรศักดิ์ พรมไพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววันเพ็ญ ป้องขันธ์
ครู ค.ศ.1 (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาววันเพ็ญ ป้องขันธ์

ครู ค.ศ.1 (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาวเดือนฉาย ศิลาพงษ์
ครู ระดับ คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางสาวเดือนฉาย ศิลาพงษ์

ครู ระดับ คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

นางพานิช จินดาดวง
ครู ค.ศ.1(รักษาการหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางพานิช จินดาดวง

ครู ค.ศ.1(รักษาการหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางสำเนียง จิตชัย
ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางสำเนียง จิตชัย

ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส)

นางสายใจ สิทธิวงศ์
ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส))

นางสายใจ สิทธิวงศ์

ครู ระดับ คศ.1(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมาวาส))