บริการ E-Service เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ขันตอนการใช้งานระบบ E-Service เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
1.เลือกเข้าหัวข้อที่ต้องการรับบริการ
2.กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
3.กดส่งข้อมูล
4.รอรับบริการได้จากที่บ้านของผู้ยื่นคำร้องโดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานเทศบาล

แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ คลิกที่นี่ 

 

แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ คลิกที่ 

 

แบบฟอร์ม แจ้งเสียชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ คลิกที่นี่

 

แบบกรอกข้อมูลสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า คลิกที่นี่

 

คำร้องขอให้ดำเนินการเรื่องขยะ คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม ถนน , ไฟฟ้า และประปา คลิกที่นี่

แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกที่นี่

แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้าย คลิกที่นี่