บริการ E-Service เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ คลิกที่นี่ 

 

แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ คลิกที่ 

 

แบบฟอร์ม แจ้งเสียชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ คลิกที่นี่

 

แบบกรอกข้อมูลสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า คลิกที่นี่

 

คำร้องขอให้ดำเนินการเรื่องขยะ คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม ถนน , ไฟฟ้า และประปา คลิกที่นี่