วิเคราะห์สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 63) และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

04 มี.ค. 64

ผลการประเมิน ITA 63

วิเคราะห์ ITA63