ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

22 ธ.ค. 66