ผลการประเมิน ITA วิเคราะห์ประเด็นแก้ไข และแนวทางดำเนินการ