สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

– สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เขตอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัด ชัยภูมิ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 4.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,775 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านเขว้า , หมู่ 2 บ้านเขว้า, หมู่ 11 บ้านม่วง, หมู่ 12 บ้านอุดมผล, หมู่ 13 บ้านส้มโฮง, หมู่ 14 บ้านบูรพา เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 13 เล่มที่ 74 ตอนที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2550 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

– อาณาเขต

เทศบาลตำบลบ้านเขว้ามีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

   -ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด RT 117468 (หลักกิโลเมตรที่ 14+000) เรียบไปทางทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ชัยภูมิ-หลุบโพธิ์ เป็นระยะทาง 2,000 เมตร จนบรรจบเขตหลักที่ 2 (หลักกิโลเมตรที่ 12+000) พิกัด RT 134569
   -ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 2,800 เมตร จนบรรจบเขตหลักที่ 3 พิกัด RT 11943
   -ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 3 เป็นแนวตั้งฉากกับเส้น หลักเขตที่ 2 กับหลักเขตที่ 3 ทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 1,430 เมตร จนบรรจบกับหลักเขตที่ 4 พิกัด RT 119443
   -ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 4 เป็นแนวเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าไม่มีพื้นที่ป่าและภูเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบติดเชิงเขาภูแลนคา มีคลอง ลำธาร ห้วย ในเทศบาลมี 1 แห่งได้แก่ ห้วยชีลองไหลผ่าน มีหนองน้ำในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย

  1. สระหนองบัวสาธารณะประโยชน์
  2. สระหลวง
  3. สระหนองขี้ตม
  4. สระหนองเค
  5. สระหนองแข้
  6. สระหนองเมื่อย

คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 17,620 ลูกบาศก์เมตร

   ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว     ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน       ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน        ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม

   อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ 33.2 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ำที่สุด 22.2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.5 องศาเซลเซียส ถึง 41.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 6.8 องศาเซลเซียส ถึง 23.7 องศาเซลเซียส

   ฝน ปริมาณน้ำฝนในเทศบาลตำบลบ้านเขว้าในรอบปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2551) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5-10 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน 15.1 มิลลิเมตร และต่ำสุดในเดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์

   ประชากร 
        ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา ตั้งรกรากมานาน มีภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น ไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและผิวพรรณวรรณะในหมู่ประชาชน และไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,840 คน จำนวนครัวเรือน 2,835 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 1,917 คน/ตารางกิโมเมตร ความหนาแน่นของครัวเรือนประมาณ 639 หลังคา/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ที่

 

บ้าน/หมู่ที่

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6

 บ้านเขว้า หมู่ที่ 1
บ้านเขว้า หมู่ที่ 2
บ้านม่วง หมู่ที่ 11
บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12
บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 13
บ้านบูรพา หมู่ที่ 14

1,499
678
250
198
344
476

1,343
727
382
242
442
593

1,519
834
375
277
469
637

2,862
1,561
757
519
911
1,230

 

 รวม

3,445

3,729

4,111

7,840

 

หมายเหตุ ที่มา สำนักงานทะเบียนท้องงถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565

การบริการขั้นพื้นฐาน 

การคมนาคม 
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 225 สายชัยภูมิ-นครสวรรค์ ติดต่อทางหลวงโยธาธิการ สายบ้านเขว้า-โนนจาน ติดต่อทางหลวงโยธาธิการ
สายบ้านเขว้า-หนองบัวบาน  สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเพียงบางสายที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ การติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิโดยรถโดยสาร (สองแถว) ซึ่งจะออกจากเทศบาลตำบลบ้านเขว้าทุกๆ 30 นาที
การประปา
เทศบาลตำบลบ้านเขว้าไม่มีกิจการประปา ประชาชนในเขตเทศบาลใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ 2,669 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.68 ครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้ำ 4,120 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้แก่น้ำจากแม่น้ำชีและแหล่งน้ำดิบสำรองจากอ่างเก็บน้ำบาซาน
การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาล จำนวนที่ใช้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 2,669 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 99.85 ของครัวเรือนทั้งหมด สำหรับไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 500 จุด คลอบคลุมถนน 12 สายหลัก
การสื่อสาร 
การสื่อสารที่สำคัญได้แก่ การสื่อสารทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โดยในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ ประมาณ 1,065 หมายเลข โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ ประมาณ 10 หมายเลข และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมี

 

If you’re struggling to compose a research paper but are having trouble understanding how to start, you can seek out an online professional to assist to write your essay. They’re experts at crafting various papers for example, book reviews dissertations, coursework, and research proposals. The writers can help you by drafting the outline of https://www.devdiscourse.com/article/education/1754776-top-four-essay-writing-service-to-trust-with-assignments-in-2021 the paper so that you’ll know what should expect. There are several benefits of using a writer on the internet:

Buying an essay online isn’t an admission of failure. It’s actually an indication of teamwork and delegation. The best example of delegating tasks writing term papers to professionals is purchasing essays online. It will allow you to level the playing field at college as well as a great way to get your work accomplished in a short time. Before you buy, learn about the various benefits. These advantages will be explained in this post.