วิสัยทัศน์และพันธกิจ


 วิสัยทัศน์

       “มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นศูนย์กลางการจำหน่าย การผลิตผ้าไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”

 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการลงทุนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร ให้เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการปลอดสารพิษ

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม และรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

3. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

4. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต

5. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้บทบาทของประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่ 5 บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน