ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

     เทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีพื้นที่ทั้งสิ้น 4.44 ตารางกิโลเมตร แต่เดิมได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลบ้านเขว้า” เมื่อปี พ.ศ.2500 (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 13 เล่มที่ 74 ตอนที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2500) ต่อมาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542)

     ช่วงที่เป็นสุขาภิบาลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลครั้งแรก ได้อาศัยอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า เป็นอาคารสำนักงานให้บริการประชาชน “นายธวัช  จินชัย” นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร

     งบประมาณ 14,650,406.-บาท แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551