ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

     เทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีพื้นที่ทั้งสิ้น 4.44 ตารางกิโลเมตร แต่เดิมได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลบ้านเขว้า” เมื่อปี พ.ศ.2500 (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 13 เล่มที่ 74 ตอนที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2500) ต่อมาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542)

     ช่วงที่เป็นสุขาภิบาลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลครั้งแรก ได้อาศัยอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า เป็นอาคารสำนักงานให้บริการประชาชน “นายธวัช  จินชัย” นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร

     งบประมาณ 14,650,406.-บาท แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551

Help with your essay online is a viable option if you’re having difficulty writing an essay. There are numerous websites that offer support for your essay. There are many advantages using essay writing services. In addition to the fact that essay paper they’re typically cost-effective, these companies also give you the professional essays that you require. These sites have professionals that are experts within their areas and can assist you in writing your essay.