ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา

11 ส.ค. 63

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา
1. รับสมัครตั้งแต่ 17-19 ส.ค. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***คุณสมบัติผู้สมัคร***
1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
1.3เป็นผู้ทีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
1.4ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้มีเงินเดือนประจำฯลฯ
**ผู้สมัครเป็นประชาชนทั่วไป หรือ อสม.ได้**
2.สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 21 ส.ค. 2563 เวลา09.00 -12.00 น.
– ประกาศผลการคัดเลือก 21 ส.ค. 63 เวลา 14.00น.
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขฯ หรือโทร 098 – 8949792
– ค่าตอบแทนเดือนละ5,000บาทปฎิบัติงานเดือนละ20วัน
***เอกสารประกอบการสมัคร***
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย1นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. ใบรับรองแพทย์