โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

27 มี.ค. 67

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.
งานนิติการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 70 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
โดยมีนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ท่านวรวิทย์ เจียมสงวนวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ