18สิงหาคม2563 ท่านรองณรงค์ วรรณชาติ รับมอบเกียรติบัตรและป้ายตลาดสดติดดาว ตลาดสดเย็น จากหอการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ

18 ส.ค. 63

18สิงหาคม2563 ท่านรองณรงค์ วรรณชาติ รับมอบเกียรติบัตรและป้ายตลาดสดติดดาว ตลาดสดเย็น จากหอการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ