กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเครื่องพ่นสารหมอกควัน เข้ารับการตรวจประเมินและทดสอบประสิทธิภาพ

26 พ.ค. 65

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการควบคุมยุงพาหะโดยใช้เครื่องฟุ้งกระจายของอปท.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเครื่องพ่นสารหมอกควัน เข้ารับการตรวจประเมินและทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า ผ่านการประเมินและการทดสอบประสิทธิภาพ