ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

16 พ.ย. 61

เทศบาลตาบลบ้านเขว้าขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561