พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางการขจัดความยากจน ให้กับนางลัดดา วรรณชัย ม.13

08 มี.ค. 65

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอำเภอบ้านเขว้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางการขจัดความยากจน โดยนายกเทศมนตรีเเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามอบ นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรมมอบบ้านปันสุข ให้กับนางลัดดา วรรณชัย บ้านเลขที่ 298 ม.13 ต.บ้านเขว้า พร้อมมอบสิ่งของชุดเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19