05/07/62 เวลา 05.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชัยภูมิ ศตม.ที่9.1 ชัยภูมิและ สสจ.ดำเนินการพ่นเคมีฝอยละอองเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

05 ก.ค. 62