พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็น

01 ธ.ค. 64
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยรองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าทีกองสวัสดิการสังคม
1.นางหลาบ วรรณชาติ ม.1
2.นายสิทธิ์ พลสวัสดิ์ ม.13
3.นายคนิง บุญกุล ม.2
จำนวน 3 ราย