โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 23 มิ.ย. 64

23 มิ.ย. 64

สอนกิจกรรม เพลงพื้นบ้าน โดยนางสมตระกูล ตั้งพงษ์ ครูจิตอาสา