โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเรียนวิชาชีพทำขนมแซนวิช

21 ธ.ค. 65

วันพุธที่ 21ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเรียนวิชาชีพทำขนมแซนวิชสอนโดยครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ