โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

30 มิ.ย. 64

โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สอนกิจกรรมสาธิตการทำอาหารหลัก 5 หมู่ สอนโดยครู กศน.

นางจุรีรัตน์ วิเศษ