โครงการ ฝึกอาชีพการทำไส้กรอกอีสานและขนมปุยฝ้ายนมสดสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566

26 เม.ย. 66

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอาชีพการทำไส้กรอกอีสานและขนมปุยฝ้ายนมสดสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรม โดยวิทยากรให้ความรู้จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และกศน.อำเภอบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน