โครงการเสริมสร้างพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดให้ห่างไกลความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566

21 ก.พ. 66

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดให้ห่างไกลความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิด โดยวิทยากรให้ความรู้จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิและชุดชุมชนมวลสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภ. บ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน