โครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ประจำปี 2565

08 ก.ย. 65

1. ผลการดำเนินงาน
– การประเมินค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 150 คน พบว่า
– ก่อนดำเนินโครงการ พบว่า สมาชิกมีค่าดัชนีมวลกายที่น้ำหนักปกติเหมาะสม=18.6-24  จำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 6
– หลังดำเนินโครงการ(8 เดือน) พบว่า สมาชิกมีค่าดัชนีมวลกายที่น้ำหนักปกติเหมาะสม=18.6-24  จำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 20
สรุป การประเมินค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกกลุ่มฯ พบว่า ค่าดัชนีมวลกายที่น้ำหนักปกติเหมาะสม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14
– จากการสำรวจความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจ ดังนี้
– น้อยที่สุด ร้อยละ 0     – น้อย ร้อยละ 0     – ปานกลาง ร้อยละ 0     – มาก ร้อยละ 8     – มากที่สุด ร้อยละ 92