โครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ด้วยการ รำไม้พลองลีลา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

12 ธ.ค. 66

เวลา  16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ รำไม้พลองลีลา ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง