โครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพด้วยการ รำไม้พลองลีลา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

19 ธ.ค. 66

เวลา  16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย ด้วยการ รำไม้พลองลีลาตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง