โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

20 ก.ย. 61

19 กันยายน 2561 นางเกษา  มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน     ในกิจกรรมนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าได้นำพนักงานเทศบาลทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต    แล้วรับฟังความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิ