โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม

25 เม.ย. 66

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้าในนามประธานศูนย์บริการคนพิการ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูคนพิการ จำนวน 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ