โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

02 ต.ค. 63

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  นำโดยท่านนายก เกษา  มีสิทธิ์  ได้จัด” โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 ”  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้รับความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน