โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และการดูแลคนพิการ ประจำปี 2562

19 ส.ค. 62

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ