โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

20 ก.ย. 62

20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย…