โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

09 ก.ค. 62

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่  9  กรกฏาคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา