โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดเจริญผล บ้านม่วง หมู่ที่11 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

12 ก.ย. 66

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
– ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดเจริญผล บ้านม่วง หมู่ที่11 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
📍กิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้
– เวลา 07.00 – 08.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า (จังหัน)
– เวลา 08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (สำหรับผู้เข้าอบรม)
– เวลา 09.00-10.00 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังบรรยายธรรม จาก พระอธิการสำเริง (เจ้าอาวาสวัดเจริญผล)
– เวลา 10.00-12.00 บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดมั่นในหลัก 10 ประการตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกยึดมั่นในหลักค่านิยม 12 ประการ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน