โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

21 ก.ย. 62

21 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเขว้าดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีนางเกษา มีสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร(จังหัน) และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณวัด