โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

09 ก.ย. 61

9 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดมัชฌิมาวาส บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยเริ่มตั้งแต่การตักบาตรเช้า(จังหัน) และร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับพ่อขาวแม่ขาว ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร ตลอดจนมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วย