โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 17 ส.ค. 64

17 ส.ค. 64

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะวิทยากรจาก สนง.พมจ.ชัยภูมิ เปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จำนวน 80 คน โดยแบ่งอบรมเป็น 4 รุ่นๆละ 20 คน ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลบ้านเขว้า โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ