โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567

23 ก.พ. 67
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00น.
นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผอ.กอง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิทยากรให้ความรู้จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนาดีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน
โดยมี นางสาวน้ำฝน มีสิทธิ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี